Skip to main content

Privaatsustingimused

Viljakusmonitor.ee andmetöötluspõhimõtted

25.05.2018

1. Sissejuhatus
Käesolevad andmetöötluspõhimõtted ehk privaatsusteavitus (edaspidi „Teavitus“) on Sulle kohane teabeallikas juhul, kui oled kasutanud või soovid tulevikus kasutada eraisikuna viljakusmonitor.ee (edaspidi „viljakusmonitor.ee“ ja/või „meie“) tooteid ja teenuseid, oled küsinud meilt pakkumisi, kasutad meie veebilehte www.viljakusmonitor.ee ja selle fuktsioone ning Daysy Estonia sotsiaalmeedia keskkondi.
Käesolevas teavituses kasutatavad mõisted isikuandmete töötlemise kohta on kasutatud samas tähenduses kui Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679, 27. Aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
Teavitus on struktureeritud Sinu isikuandmete töötlemisele kohalduvate õiguslike aluste kaupa. Iga vastava õigusliku aluse kohta on välja toodud isikuandmete töötlemise eesmärgid ning töödeldavad isikuandmed.

2. Üldine informatsioon
Viljakusmonitor.ee on Sinu isikuandmete vastutavaks töötlejaks. Viljakusmonitor.ee-ga saad ühendust võtta kasutades järgmist aadressi: info@viljakusmonitor.ee.

3. Isikuandmete allikad
3.1. Üldreeglina töötleb viljakusmonitor.ee neid eraisikute andmeid, mida isikud on ise viljakusmonitor.ee-le edastanud ehk Sina ise oled meie poolt töödeldavate isikuandmete allikaks – näiteks on tegemist olukordadega, mil oled meie poole pöördunud info või pakkumise saamiseks või teinud ostu meie e-poest.
3.2. Teatud juhtudel on võimalik, et viljakusmonitor.ee töötleb ka isikuandmeid, mida Sa ise ei ole meile edastanud, vaid oleme saanud või tulevikus saame inimeselt, kes on meie poole pöördunud või pöördub tulevikus seoses Sulle meie toodete ostmisega.

4. Õiguslikud alused Sinu andmete töötlemiseks
Käesolevas peatükis oleme käsitlenud erinevaid isikuandmete töötlemise aluseid, mis kohalduvad Sinu isikuandmete töötlemisele. Kuivõrd on võimalik, et Sinu isikuandmed töödeldakse ainult teatud eesmärkide saavutamiseks, siis soovitame Sul tähelepanu pöörata just töötlemistoimingutele konkreetsete eesmärkide kaupa.
4.1. Sinu isikuandmete töötlemine
Eesmärk:
a. Otseturunduslike sõnumite, teadete, pakkumiste ja uudiskirjade saatmine, mis võib hõlmata: teavitusi seminaridest, koolitustest või muudest harivatest üritustest. Informatsioon meie toodete ja teenuste kohta üldiselt (koos asjakohaste uuendustega).
b. Kliendiküsitluste läbiviimine, tagasiside kogumine, rahulolu tarbitavate toodete ja teenustega, rahulolu klienditeenindusega
c. Hinnapakkumiste koostamine ja edastamine
d. Võlgnevuse haldus ja võlgnevuste sissenõudmisega seonduvad tegevused
Töödeldavad andmed: Ees- ja perekonnanimi, e-maili aadress, telefoninumber.
4.2. Nõusolekul põhinevad peamiselt andmetöötlused, mis on seotud Sinule sobivate pakkumiste tegemisega, Sinu personaalseks teenindamiseks, kasutajakogemuse väljaselgitamiseks või toodete ja teenuste eest maksmisega seonduv ning toodete transpordiga seonduv.
4.3. Teatud juhtudel võime küsida Sinu nõusolekut suuliselt, peamiselt telefoni vahendusel. Sellisel juhul registreeritakse Sinu antud nõusolek meie klienditeenindaja poolt kliendihaldussüsteemis.
4.4. Juhime tähelepanu Sinu võimalusele meile antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, kirjutades meile info@viljakusmonitor.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlustoiminguid, mis on sooritatud enne vastavat tagasivõtmist.
4.5. Punkis 4.1. nimetatud isikuandmete loetelu on teatud määral näitlik ning on võimalik, et teatud töötlustoimingute jaoks kasutame vähem isikuandmeid, kuivõrd rakendame võimalikult väheste andmete töötlemise põhimõtet.
4.6. Punktis 4.6. toodud isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil. Oleme oma õigustatud huvisid hoolikalt kaalunud ning leidnud, et järgnevatel eesmärkidel isikuandmete töötlemine on meile vajalik Sinule parema teenuse osutamise eesmärgil. Samuti on see vajalik parema teenindamise ja kasutajakogemuse huvides, meie veebilehtede ning KKK keskkonna arendamiseks.
Eesmärk:
a. Tarbimisandmete analüüs
Isikuandmed: Tarbitavad tooted ja teenused, ees- ja perekonnanimi, e-mail.
b. Veebilehe turvalisuse tagamine ning haldus
Isikuandmed: Seadme info, millega oled külastanud meie veebilehte, külastusstatistika, jne.
c. Kliendisuhtluse haldus
Meie ja Sinu vahel vahetatud infomatsioon k.a kontaktinformatsioon erinevate kanalite vahendusel.
d. Andmevahetus kullerfirmade ja postiteenust osutavate ettevõtetega
Tarbitavad tooted, ees- ja perekonnanimi, arve number, e-mail, telefoninumber ning kullerteenuse puhul ka postiaadress.
4.7. Sul on alati võimalus pöörduda meie poole küsimustega seoses õigustatud huvi alulsel töötlemisega info@viljakusmonitor.ee ning esitada sellise töötelmise suhtes meile vastuväiteid.

5. Isikuandmete vastuvõtjad
5.1. Edastame Sinu kontaktandmeid järgnevatele isikuandmete vastuvõtjatele:
Kuller- ja postiteenust pakkuvad ettevõtted seoses kauba kohaletoimetamisteenuse pakkumisega (DPD Eesti AS, Itella Estonia OÜ, Eesti Post AS)
5.2. Meie koostööpartneritele, kes töötlevad Sinu isikuandmeid kui volitatud töötlejad. Tegemist on ettevõtetega, kes asuvad Euroopa Liidus ning hoiustavad Sinu andmeid selles piirkonnas. Volitatud töötlejad: M.I.S.S. GmbH (Daysy viljakusmonitori tootja, tehniline klienditugi); Vulkano Design OÜ (veebilehe arendamine ja haldamine); A-Finants OÜ (raamatupidamine).
5.1.4. Juhul, kui Sa oled esitatud arve(te) eest tasumata jätnud, edastame võlasuhte rikkumisega seotud informatsiooni ka inkassofirmale, kelle valime vastavalt olukorrale.

6. Isikuandmete säilitamine
6.1. Me säilitame Sinu isikuandmeid nii kaua kui on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Teatud andmete säilitamise tähtajad tulenevad ka seadustest. Järgnev tabel on mitteammendav loetelu meie poolt rakendatavatest säilituspõhimõtetest. Teatud juhtudel säilitame ka isikuandmeid kauem, näiteks olukordades kus Sinul on tekkinud maksehäireid/võlgnevus või meiega õigusvaidlus.
Mitteammendav loetelu isikuandmetest
a. Toodete ja teenuste tellimuse info
Isikustatud kujul isikuandmete säilitustähtaeg: kuni 10 aastat
b. Hinnapakkumiste info
Isikustatud kujul isikuandmete säilitustähtaeg: 0,5 aastat
c. Raamatupidamiseks vajalikud andmed:
Isikustatud kujul isikuandmete säilitustähtaeg: 7 aastat vastava majandusaasta lõpust
d. Sõnumi- ja kirjavahetus:
Isikustatud kujul isikuandmete säilitustähtaeg: kuni 10 aastat

7. Andmesubjekti õigused
7.1. Sinul kui andmesubjektil on oma isikuandmete suhtes järgnevad õigused:
7.1.1. Õigus taotleda ligipääsu oma isikuandmetele ehk õigus tutvuda oma andmetega
7.1.2. Õigus taotleda isikuandmete parandamist
7.1.3. Õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist
7.1.4. Õigus esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid
7.1.5. Õigus taotleda isikuandmete kustutamist
7.1.6. Juhul kui töötlemine põhineb nõusolekul, oma nõusolek tagasi võtta
7.1.7. Õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse ehk Andmekaitse Inspektsiooni poole

7.2. Juhime Sinu tähelepanu sellele, et eelnimetatud õigused ei pruugi olla absoluutsed ning võivad kohalduda teatud isikuandmetele ja/või teatud isikuandmete töötlemise protsessidele. Juhul, kui Sa soovid mõnda õigust teostada, siis soovitame Sul meiega ühendust võtta: info@viljakusmonitor.ee ning saame seeläbi üheskoos leida parima lahenduse Sinu õiguste rakendamiseks.

Live Travel & Productions OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance-ile.

Viljakusmonitor.ee (Live Travel & Productions OÜ)